ប្រអប់បាយ ដែកអ៊ីណុក មាន២ជាន់ អាចចំអិនម្ហូបអាហារបានថែមទៀត ប្រើភ្លើងធម្មតា ២២០វ៉ុល 

LunchBox - 2 Layers - FH18

SKU : FH-18
25,00$Prix
Couleur