ប្រអប់បាយ ដែកអ៊ីណុក អាចប្រើបានទាំងភ្លើងធម្មតា ២២០វ៉ុល និងភ្លើងតាមរថយន្ត១២វ៉ុល

LunchBox - HF04

SKU : HF-04
15,00$Prix
Couleur